Otomotiv Yedek Parça Sektöründe Ana ve Yan Sanayii Entegrasyonu

Bu konu gerek yedek parça sektörünün etkinliği ve gerekse küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi açısından çok büyük önem taşımaktadır.Otomotiv Yedek Parça Sektörü konusunda ele alınması gereken çok önemli bir konu olan ana sanayi/yan sanayi ilişkisinde en önemli etken sağlıklı ve etkin bir işbirliğinin kurulmasıdır. 

aksjdhashdsadsadasdaOtomotiv sanayinin rekabet gücünü artırabilmesi ve gücünü sürekli kılabilmesi için ana sanayi ile yan sanayi arasında tam entegrasyonun sağlanması gereklidir. Kitlesel üretim sürecinde ana ve yan sanayi arasındaki ilişki başlangıçta, ana sanayinin gücü ile orantılı olarak yan sanayiden düşük fiyatla parça almak şeklinde kurulmuştur. Ancak uluslararası rekabetin hızla yayılması ve kitlesel üretim yerine esnek/yalın üretim sürecine geçiş işbirliğine farklı bir boyut kazandırmıştır. Globsal projelerin ek firmaya verilmesi ortak işbirliklerini arttırmaktadır. Bu boyutta, ilişkiler basit ve dar kapsamlı ticari ilişkiler yerine, tasarım da dahil tüm üretim süreçlerinde işbirliği ve entegrasyonu kapsamaktadır. Ancak bu entegrasyon ile son malın rekabet için gerekli kalite ve maliyet düzeyi elde edilebilmektedir.

Ana ve yan sanayi entegrasyonunun temelini teknik, mali ve kalite sistemleri entegrasyonu oluşturmaktadır;  

A.TEKNİK ENTEGRASYON

Üretimde kullanılan yan sanayi ürünleri, ana ve yan sanayii arasında tasarımdan başlayarak birlikte geliştirilir. Bu süreç ana ve yan sanayi arasında güvene dayalı bir işbirliği için gereklidir.
Güven ortamında yan sanayi uzun vadeli işbirliği için yatırım kararları alabilir. Teknik entegrasyon Ar-Ge çalışmalarında her iki kesimin potansiyel güçlerinin birleşmesini ve kaynakların daha rasyonel kullanılmasını sağlar. Rekabetçi ürün ve teknolojilerin gelişmesine yol açar.Teknik entegrasyon yan sanayinin ihtisaslaşmasını destekler, özgün ürünlerin geliştirilmesine yardımcı olur.Güven ortamı,yan sanayide ekonomik ölçeklerde üretim için kapasite kurulmasını destekler. Ancak bir çok projede ana sanayi firmalarının lisans ve yabancı ortak aramalarından dolayı yerli yan sanayi potansiyeli yeterince değerlendirilememektedir.

 B. MALİ ENTEGRASYON

Mali entegrasyon ana ve yan sanayi arasında maliyet faktörlerinin rasyonel analizini ve düzenlenmesinin sağlar. Bunun sonucu olarak ticari ilişkiler daha sağlıklı bir ortamda gelişir. Bu entegrasyon son üründe rekabetçi bir fiyat oluşması için zorunludur.

Ancak, mevcut durumda ana ve yan sanayi arasında her ay fiyat görüşmelerinin yapılması firmaları yıpratmakta ve verimsiz çalışmalarına neden olmaktadır. İstikrasızlığın başlıca nedenlerinden biri de budur. 

C. KALİTE SİSTEMLERİ ENTEGRASYONU

Son üründe rekabetçi bir kalitenin elde edilmesi için ana ve yan sanayinin kalite sistemleri arasında entegrasyon sağlanmalıdır. Otomotiv yan sanayinde faaliyet gösteren firmaların yüzde 30’u uluslararası pazarlarda kabul gören ve ihracat için sahip olunması zorunlu bulunan kalite belgelerine (ISO 9000, QS 9000, ISO 14000, ISO TS 16949 vb.) sahiptir. Arıtma tesisine sahip olan firma oranı ise yüzde 7’dir.Rekabetçi önceliklere verilen önem firmalara göre farklılaşmakla birlikte, tam zamanında üretim ve tedarikin geçerli olduğu otomotiv sektöründe teslimat güvenirliği rekabetin diğer bir önkoşulu haline gelmiştir. Öne çıkan diğer bir rekabetçi öncelik ise kalitedir. Kalite, spesifikasyonlara uygunluk, güvenirlilik ve dayanıklılık olarak teslimattan hemen sonra ikinci önemli öncelik olarak ortaya çıkmaktadır. Takip eden üçüncü rekabetçi öncelik de esnekliktir. Ürün esnekliği ifadesi, yeni ürün geliştirme, mevcut üründe değişiklik yapma ve ürünü müşterinin ihtiyaçlarına uyarlayabilme yeteneğini, süreç esnekliği ise ürün miktarını ve ürün gamını değiştirebilme yeteneğini ifade etmektedir.

Otomotiv yan sanayii’nde rekabetçi üretim olanağı sağlayan faktörler önem sırasına göre aşağıda sıralanmaktadır.

• Ekonomik ölçeklerde üretim

• Ham ve yardımcı madde maliyeti

• İşçilik maliyeti

• Finansman maliyeti

• Kalite

• Enerji maliyeti

• Sevkiyat  

Söz konusu faktörler açısından Türkiye’nin diğer rakip ülkelere göre karşılaştırması, iyiden kötüye doğru şu şekildedir; 

adawedwaeaw

Yorum Yap

*